top of page

ארץ הבחירה
Страна Израиля (образно)

ארץ הבחירה
00:00 / 03:00

1. זמן רב מאוד לפני שאברהם אבינו קיבל את הפקודה המפורסמת «לֵךְ לְךָ», זמן רב מאוד לפני שאיש המערות בחר לגור במערה בגליל – ארץ ישראל כבר הייתה «ארץ הבחירה» לעשרות ולמאות מיני צמחים. אלה צמחים שרק ארץ ישראל היא ביתם, ומחוץ לה הם אינם נמצאים בשום מקום אחר בעולם.


2. יש אנשים הטוענים שארץ ישראל חמה מדי, יש הטוענים שהיא קרה מדי, יבשה מדי או לחה מדי, למרות זאת יש 150 מיני צמחים, שבחרו בארץ ישראל ושהארץ הזאת טובה בעיניהם יותר מכל הארצות.

כיצד הגיעו הנה כל הצמחים השונים האלה, ומדוע הם אינם מצויים בשום מקום אחר בעולם?

3. לכל אחד מהם יש סיפור ארוך. חלק מהצמחים הם "צברים": כאן נולדו, וכאן נשארו.

צמח "יליד בית" כזה נמצא לפעמים בכל רחבי הארץ, ולפעמים – הוא בוחר לו מקום קטן ביותר בנגב או בגליל.


4. מינים אחרים של צמחים אלה הם שרידים מעולם שעבר. במשך מיליוני שנים היו בארץ תופעות טבע ואקלימים שונים, ארץ ישראל הייתה מדבר, היא הייתה ארץ טרופית ואפילו – ים.

5. כמעט תמיד ישראל הייתה על הגבול של אזורי צומח גדולים, ולא במרכזם. כך הגיעו הנה צמחים שונים.

חלק מהם לא החזיקו מעמד בתנאים החדשים ומתו. אחרים נשארו למרות השינויים באקלים.

 צמחים אלה הם שרידים יחידים שנשארו מהעבר. בזמן שכל קרוביהם נעלמו ואינם.

6. אחד מסימני ההיכר של צמחים אלה יכול להיות שמו המדעי.

לעתים קרובות הם נקראים על שם מקום בארץ. למשל: מריס מורטואי (כלומר: של ים המלח), הירוזולימיטנה (זאת אומרת: של ירושלים) ועוד.

7. כך בחרו צמחים רבים את ארץ ישראל כמולדת להם ולבאים אחריהם.
 

(לפי: עזריה אלון, מתוך:77 שיחות על טבע)

1. зман рав мэод лифнэй шэ-авраhам ави́ну кибэль эт hа-пкуда hа-мэфурсэ́мэт «лэх лэха», зман рав мэод лифнэй шэ-иш hа-мэарот бахар лагур би-мэара ба-галиль - э́рэц йисраэль квар hайта «эрэц hа-бхира» ла-асарот у-лъ-мэот минэй цмахим. э́лэ цмахим шэ-рак э́рэц йисраэль hи бэйтам, у-михуц ла hэм эйнам нимцаим бэ-шум маком ахэр ба-олам.
 Задолго до того, как наш праотец Авраам получил знаменитую команду «лэх лэха» («иди себе», «ступай»), задолго до того, как пещерный человек решил (досл. выбрал) жить в пещере в Галилее –Земля Израиля уже была «землей выбора» для десятков и сотен видов растений.  
э́лэ цмахим шэ-рак э́рэц йисраэль hи бэйтам, у-михуц ла hэм эйнам нимцаим бэ-шум маком ахэр ба-олам.
Эти растения, для которых только Земля Израиля является их домом, и за её пределами их нет (досл. они не находятся) ни в каком другом месте в мире.

 

2. йэш анашим hа-тоаним шэ-эрэц йисраэль хама мидай,  йэш hа-тоаним шэ-hи кара мидай, йэвэша мидай, о лаха  мидай, ламрот зот йэш мэа ва-хамишим минэй цмахим, шэ-бахару бэ-эрэц йисраэль вэ-шэ-hа-арэц hа-зот това бэ-эйнэhэм йотэр ми-коль hа-арацот.
Есть люди, утверждающие, что Страна Израиля слишком жаркая, есть утверждающие, что она слишком холодная, слишком сухая или слишком влажная, несмотря на это, есть 150 видов растений, которые выбрали Страну Израиля, и для которых эта страна в их глазах лучшая, чем все (другие) страны.


кэцад hиги́у hэна коль hа-цмахим hа-шоним hа-э́лэ, у-маду́а hэм эйнам мэцуйим бэ-шум маком ахэр ба-олам?
Каким образом попали сюда все эти различные растения, и почему они не находятся больше нигде (досл. ни в каком другом месте) в мире?


3. лэ-холь эхад мэhэм йэш сипур арох. хэ́лэк мэ-hа-цмахим hэм «цабарим»: кан нольду, вэ-хан нишъару. цэ́мах «йалид ба́йит» ка-зэ нимца лифъамим бэхоль рахавэй hа-а́рэц, вэ-лифъамим - hу бохэр ло маком катан бэйотэр ба-нэгэв о ба-галиль.
У каждого из них есть длинная история. Некоторые из растений являются «сабрами»: здесь они родились, и здесь  остались. Такое растение – «домочадец», находится (встречается) иногда по всей стране, а иногда – оно выбирает себе самое маленькое место в Негеве или Галилее.


4. миним ахэрим шэль цмахим элэ hэм сридим мэ-олам шэ-авар. бэмэшэх милйо́нэй шаним hайу ба-а́рэц тофаот тэва вэ-аклимим шоним, э́рэц йисраэль hайта мидбар, hи hайта э́рэц тропит ва-афи́лу - йам.
Другие виды этих растений являются выжившими из древнего мира. В течение миллионов лет в стране происходили (досл. были) различные природные и климатические явления, Земля Израиля была пустыней, она была тропической страной и даже - морем.

5. кимъат тамид йисраэль hайта аль hа-гвуль шэль эзорэй цомэ́ах гдолим, вэ-ло бэ-мэрказам. ках hиги́у hэна цмахим шоним.

Почти всегда Израиль был на границе больших растительных зон, а не в их центре.

Таким образом, попали сюда разные растения.

хэ́лэк мэ-hэм ло hихзи́ку маамад ба-тнаим hа-хадашим у-мэ́ту. ахэрим нишъару ламрот hа-шинуйим ба-аклим.
Часть из них не выстояли в новых условиях и погибли (досл. умерли). Другие остались, несмотря на изменения климата.

6. эхад ми-симанэй ha-hэкэр шэль цмахим элэ йахоль лиhйот шмо hа-мадаи. лэитим кровот hэм никраим аль шэм маком ба-арэц.

Одним из отличительных признаков этих растений может быть его научное название.

Часто они называются  по наименованию (определенного) места в стране.

лэмашаль: марис мортои (кломар: шэль йам hа-мэлах), hирузолимитна (зот омэрэт: шэль йэрушалайим) вэ-од.
Например:  maris-mortui (т.е. мертвоморский),  hierosolymitana  (т.е. иерусалимский) и другие.

7. ках бахару цмахим рабим эт э́рэц йисраэль кэ-молэ́дэт ла-hэм  вэ-ла-баим ахарэhэм.
Вот так многие растения  выбрали Землю Израиля в качестве родины для себя и для приходящих вслед за ними (досл. «после них»).

 

(по: Азария Алон, из: 77 бесед о природе)

«лэх лэха» לֵךְ לְךָ – букв. значение – «иди себе»; из Берешит (Бытие) 12:1 выбор – בּחִירָה (бхира); здесь имеет значение סֶלֶקציָה (сэлэкцйа) – отбор. Страна Израиля (образно) – אֶרֶץ הַבּחִירָה (э́рэц hа-бхира) отец; праотец, предок – אָב (ав) растение – צֶמַח (цэ́мах); мн.ч. – צמָחִים (цмахим
выбирать; избирать – לִבחוֹר (ливхор)
утверждать, высказывать мнение – לִטעוֹן (литъон)
несмотря на это – לַמרוֹת זֹאת (ламрот зот)
как, каким образом – כֵּיצַד (кэцад)
сюда – הֵנָה (hэ́на)
имеющийся, существующий; распространенный – מָצוּי (мацуй)
уроженец – יָלִיד (йалид)
по всей стране – בְּרַחֲבֵי הָאָרֶץ (бэ-рахавэй hа-а́рэц)
уцелевший, выживший – שָׂרִיד (сарид); мн.ч. - שׂרִידִים (сридим)
природное явление – תוֹפָעַת טֶבַע (тофаа тэ́ва)
(он) выдержал, устоял – הֶחזִיק מַעֲמָד (hэхзик маамад)
условие; положение, состояние – תנַאי (тнай)
изменение, перемена – שִינוּי (шинуй)
климат – אַקלִים (аклим)
исчезнуть – לְהֵיעָלֵם (лэhэалэм)
опознавательный (отличительный) признак – סִימַן הֶיכֵּר (симан hэкэр)
то есть, значит, другими словами – זֹאת אוֹמֶרֶת (зот омэ́рэт)
то есть, значит, а именно – כּלוֹמַר (кломар)
часто, зачастую – לְעִיתִים קרוֹבוֹת (лэитим кровот)

 

bottom of page